انواع مغزی فندک زیپو

  
 مغزی مناسب سیگار مغزی مناسب پیپ

 

رنگبندی مغزی های فندک زیپو

طلایینقره ای

  

اجزای داخلی مغزی زیپو و طریقه قرار گیری مغزی داخل بدنه